LVM (Gestor de volums lògics) és, com indiquen les seves sigles, un administrador de volums lògics per al kernel de Linux.

Mitjançant LVM podem agrupar diversos discos durs (o dispositius de blocs en general) en un grup de volums. Dins d’un grup de volums es creen volums lògics, que poden ser reduïts o estesos. En aquests volums es podran crear i muntar sistemes de fitxers.

El principal avantatge de LVM enfront del particionat clàssic és la flexibilitat que ofereix. Permet canviar de manera senzilla la grandària dels volums lògics, la qual cosa resulta molt útil quan ens quedem sense espai.

També proporciona funcionalitats molt útils com la possibilitat de realitzar snapshots, implementar diferents nivells de RAID, o thin provisioning (aprovisionamiento fino).

En aquesta entrada ens centrarem en el seu ús més bàsic.

LVM treballa fonamentalment amb els següents components:

Volum físic (PV): és bàsicament un dispositiu de blocs, generalment un disc o partició de qualsevol grandària (pot ser un RAID, una memòria USB, un dispositiu iSCSI i fins i tot un loop device, entre altres tipus). Els PVs són les unitats de les quals es compon un grup de volums tal com veurem a continuació. Generalment se li dóna el nom del fitxer de blocs al qual fa referència, encara que se li pot donar un específic.

Grup de volums (VG): és un objecte compost per un o més PVs. Quan creguem un VG, li donem un nom identificatiu, i li afegim un o més PVs. El VG es divideix en physical extents (PE), que són porcions d’una grandària fixa (per defecte 4MB). Per a estendre un VG, el que fem és afegir-li un o diversos PVs. Tots els extents d’un VG tindran la mateixa grandària (la grandària assignada inicialment al VG no es podrà modificar en afegir PVs).

Volum lògic (LV): és un dispositiu d’emmagatzematge gestionat per LVM. En ell podrem crear sistemes de fitxers per a poder donar-los ús.

Es poden crear diversos LVs dins d’un VG mentre aquest tingui espai. Quan creguem un volum lògic li donem un nom que l’identifiqui i li assignem una grandària. Els LVs estan compostos per logical extents (LI), que al seu torn apuntaran a un extent físic dins del VG. LVM (per mitjà del device mapper) mapea els LEs cap als PEs en accedir al volum.

En la figura anterior s’il·lustra de manera superficial l’estructura de LVM amb un exemple de configuració.